Konstrukcijske tehnike (KNTM)

MOODLE: E-učilnica

Predmet Konstrukcijske tehnike poda študentom poglobljeno znanje, ki ga potrebuje pri projektiranju in konstruiranju v splošnem. Razvoj metod za vsako vrsto projektiranja in konstruiranja omogoča boljše razumevanje razvojno-konstrukcijskih procesov, ki jih uporabljamo tako pri projektiranju objektov kot pri konstruiranju izdelkov. Najprej so opredeljeni nivoji konstruiranja nato pa določene zahteve, podatki in želje za projektiranje ali konstruiranje. Izpeljane so projektne zasnove in podatkovne strukture za variacijo modularnega sistema in določitev intervala analize. Podrobneje je predstavljeno projektiranje modula in sistema z variacijo delovnih principov. Izpeljani so pogoji za prilagoditveno projektiranje. Nato so izpeljane konstrukcijske zasnove zaradi tehnologičnosti detajlov in njihov vpliv na obliko. Posebej je predstavljeno variantno konstruiranje z upoštevanjem intervalov vrednosti. Kot posebnost je predstavljeno inovacijsko konstruiranje z variacijo delovnih principov na področju konstrukcije ter upoštevanjem spreminjanja parametrov. Na koncu pa je podano konstruiranje nanovo, kjer so izpeljave za prepoznavanje problema in metode za opredelitev problema, kot inicialna faza za razvoj nove konstrukcije, objekta ali storitve.